Testování zaměstnanců na drogy

Drogy na pracovišti a legislativa

Zákoník práce uvádí, že zaměstnanec je povinen nepožívat alkoholické nápoje
i mimo tato pracoviště a nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště zaměstnavatele a nezneužívat jiné návykové látky na pracovištích zaměstnavatele a v pracovní době.
Zaměstnavatel je na druhé straně povinen, podle zákona o inspekci práce, zajistit na pracovištích dodržování zákazu požívat alkoholické nápoje nebo zneužívat jiné návykové látky. Neučíni-li tak, dopouští se správního deliktu.

Testy DrugWipe jsou jednorázové a nejsou určeny pro sebetestování a nejsou zdravotnickými prostředky.

 

Minimální hodnota objednávky: 3.000,- Kč s DPH bez dopravného.