Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro podnikatele a právnické osoby

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro podnikatele a právnické osoby (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu společnosti LT Sezam s.r.o. umístěného v internetovém obchodu www.drogovetesty.cz (dále jen „internetový obchod“) mezi

naší společností:

LT Sezam s.r.o., se sídlem Karlovarská 378/30, 161 00 Praha 6

IČ: 27258122

DIČ: CZ27258122                                      

zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 108188

adresa pro doručování: LT Sezam s.r.o., Drnovská 566/24, 161 00 Praha 6

telefonní číslo:+420 235 325 544

kontaktní e-mail:obchod@lt-sezam.cz

 

jako prodávajícím

a podnikatelem či právnickou osobou

jako kupujícím

(oba dále společně též jen jako „smluvní strany“).          

 

1. Úvodní ustanovení

1.1. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti smluvních stran při uzavírání kupní smlouvy či další smlouvy zde uvedené (dále jen jako „smlouva“) prostřednictvím internetového obchodu, případně telefonicky, e-mailem či jiným způsobem.

1.2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Práva a povinnosti smluvních stran se dále řídí Reklamačním řádem pro podnikatele a právnické osoby, a dále podmínkami a pokyny uvedenými v internetovém obchodu zejména při uzavírání smlouvy. V otázkách zde neupravených se vztahy smluvních stran řídí právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

1.3. Tyto obchodní podmínky se vztahují na kupující, kteří jsou podnikateli, a na právnické osoby a orgány státní správy. Na smlouvy uzavírané se spotřebitelem se neuplatní tyto obchodní podmínky, ale Všeobecné obchodní podmínky pro spotřebitele.

1.4. Vlastnické právo ke zboží nabývá kupující zaplacením celé kupní ceny.

1.5. Zasláním objednávky nebo poptávky kupující stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s jejich obsahem souhlasí.

 

2. Objednávka a uzavření smlouvy

2.1. V internetovém obchodu je uveden seznam zboží včetně popisu hlavních vlastností jednotlivých položek. Drogové testy DrugWipe nejsou určeny pro sebetestování a nejsou zdravotnickým prostředkem. Testy jsou určeny pro kvalitativní detekci drog kvalifikovanými odborníky /lékaři, zdravotní sestry, bezpečnostní technici, policisté apod./. Prezentace zboží uvedená v internetovém obchodu je informativního charakteru a nejedná se o návrh prodávajícího na uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné, aby se kupující registroval v internetovém obchodu a odeslal objednávku a aby došlo k přijetí této objednávky prodávajícím.

2.2. Kupující provádí objednávku prostřednictvím internetového obchodu nebo dle dohody smluvních stran. Objednávka musí vždy obsahovat přesný název objednaného zboží (případně číselné označení zboží), počet kusů zboží, zvolený způsob platby a dopravy a kontaktní údaje kupujícího (jméno a příjmení či název společnosti, identifikační číslo, adresu pro doručování, telefonní číslo, e-mailovou adresu). Kupující je povinen prokázat, že je podnikatelem, a to zadáním platného identifikačního čísla do objednávky. Zboží bude dodáno do sídla firmy nebo provozovny, které jsou uvedeny v obchodním rejstříku.

2.3. Celková cena objednaného zboží musí činit minimálně 3.000,- Kč s DPH (dále jen „minimální cena“) bez ceny nákladů spojených s dodáním zboží a případných poplatků souvisejících se zvoleným způsobem platby. V případě, že kupující neobjedná zboží v minimální ceně, nebude objednávka kupujícího přijata.

2.4. Prodávající není povinen obdrženou objednávku potvrdit. Nepotvrzená objednávka není pro prodávajícího závazná. Prodávající je oprávněn ověřit si objednávku v případě pochybností o pravosti a vážnosti objednávky. Neověřenou objednávku může prodávající odmítnout.

2.5. Kupující bere na vědomí, že veškeré nabídky prodeje zboží umístěné v internetovém obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží, i když je mu objednávka kupujícího doručena. Prodávající je oprávněn odmítnout objednávku v případě podezření ze zneužití dodávaného zboží, nebo pokud kupující v minulosti porušil obchodní podmínky, opakovaně nepřevzal zboží apod., či jinak porušil právní předpisy v souvislosti s užitím internetového obchodu.

2.6. Prodávající je oprávněn v návaznosti na druh objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, náklady na dopravu) dle svého uvážení ověřit objednávku u kupujícího, a to na e-mailové adrese nebo na telefonním čísle uvedeném v objednávce a kupující je povinen objednávku verifikovat. Pokud kupující objednávku neverifikuje, bude objednávka považována za neuskutečněnou a nepřihlíží se k ní.

2.7. Prodávající si vyhrazuje právo neakceptovat objednávku kupujícího v případě zjevné chyby týkající se ceny, popisu anebo obrázku výrobku uvedeném v internetovém obchodu anebo v případě zjevně mylné informace či technické chyby, a to v jakékoliv fázi vyřízení objednávky.

2.8. Po uzavření Smlouvy nemá kupující nárok na zrušení objednávky. Zrušit objednávku lze pouze po vzájemné dohodě smluvních stran. V případě zrušení objednávky po vzájemné dohodě smluvních stran z důvodů na straně kupujícího má prodávající nárok na storno poplatek ve výši 50 % z ceny zboží. Pokud již prodávající vynaložil v souvislosti se smlouvou náklady, náleží mu též náhrada těchto účelně vynaložených nákladů v plné výši.

2.9. Pro uzavření smlouvy o koupi zboží značky NARK se nepoužijí ustanovení tohoto čl. 2. obchodních podmínek, ale použijí se ustanovení čl. 3. těchto obchodních podmínek.

 3. Poptávka a uzavření smlouvy u zboží značky NARK

3.1. V internetovém obchodu je uveden seznam zboží značky NARK včetně popisu hlavních vlastností jednotlivých položek. Cena uvedená V internetovém obchodu u zboží značky NARK je fiktivní, a zboží není prodáváno za tuto cenu. Prezentace zboží značky NARK uvedená v internetovém obchodu je informativního charakteru a nejedná se o návrh prodávajícího na uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.

3.2. Prodej zboží značky NARK je určen pouze orgánům státní správy, a s jinými osobami nebude smlouva o prodeji tohoto zboží uzavřena.

3.3. Použitím objednávkového systému v internetovém obchodu u koupi zboží značky NARK nedochází ze strany kupujícího k podání objednávky, ale pouze k podání nezávazné poptávky (výzvy k podání nabídky) na koupi zboží.

3.4. Kupující provádí nezávaznou poptávku prostřednictvím internetového obchodu, popřípadě jiným způsobem uvedeným v internetovém obchodu nebo dle dohody smluvních stran.

3.5. Nezávazná poptávka musí vždy obsahovat přesný název poptávaného zboží (případně číselné označení zboží), počet kusů zboží, a kontaktní údaje kupujícího (název orgánu státní správy, identifikační číslo, adresu pro doručování, telefonní číslo, e-mailovou adresu). Kupující je povinen prokázat, že je orgánem státní správy. Prodávající není povinen po obdržené nezávazné poptávce zaslat kupujícímu nabídku.

3.6. Po obdržení nezávazné poptávky bude prodávající kontaktovat kupujícího prostřednictvím e-mailu nebo telefonu. V rámci této komunikace prodávající sdělí kupujícímu jeho nabídku, ve které uvede celkovou cenu, způsob a termín dodání zboží, popřípadě požádá kupujícího o uvedení dalších potřebných informací.

3.7. Pro uzavření smlouvy je nutné, aby kupující akceptoval přijal nabídku prodávajícího.

3.8. Není-li dále uvedeno jinak, kupující nemá po uzavření Smlouvy nárok na ukončení smlouvy. Ukončit smlouvu lze pouze po vzájemné dohodě smluvních stran. Pokud již prodávající vynaložil v souvislosti se smlouvou náklady, náleží mu též náhrada těchto účelně vynaložených nákladů v plné výši.

4. Dodací podmínky

4.1. Prodávající je povinen dodat zboží kupujícímu dohodnutým způsobem, řádně zabalené a vybavené potřebnými doklady. Není-li dohodnuto jinak, jsou doklady poskytovány v českém jazyce.

4.2. Prodávající si účtuje za balné a dopravné 110 Kč bez DPH + doběrečné 30 Kč bez DPH. V případě objednávky vyšší než 6.000,- Kč s DPH balné a dopravné prodávající neúčtuje. Za dodání zboží kupujícímu se považuje předání zboží prvnímu dopravci. Dodáním zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží.

4.3. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen překontrolovat zboží, neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. Tato kontrola se netýká obsahu zásilky. Pokud je obal porušen, nemusí kupující zboží převzít za předpokladu, že porušení se jeví jako neoprávněné vniknutí do zásilky, a sepíše s přepravcem zápis o škodě. Převzetí zásilky bez uvedení výhrad či škod kupující potvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

4.4. Neprodleně po převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat zboží, zejména je povinen zkontrolovat počet kusů zboží a jeho kompletnost. V případě zjištění nesouladu je kupující povinen jej oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů od převzetí zboží. Zjištěné závady je kupující povinen vhodným způsobem zdokumentovat a tuto dokumentaci zaslat prodávajícímu spolu s oznámením závady.

4.5. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Totéž se uplatní, nebylo-li zboží možné dodat z důvodu uvedení nesprávné nebo neúplné adresy v objednávce.

4.6. Nepřevzetím zboží ze strany kupujícího není dotčeno právo prodávajícího požadovat úhradu kupní ceny v plné výši. V případě nepřevzetí zboží si prodávající vyhrazuje právo neuzavřít s kupujícím další smlouvu.

 5. Platební podmínky

5.1.Kupující má možnost zaplatit kupní cenu za zboží prodávajícímu některým z níže uvedených způsobů:

-          v hotovosti nebo platební kartou při zaslání zboží na dobírku;

-           bezhotovostně před dodáním zboží převodem na bankovní účet prodávajícího na základě zálohové faktury;

-           bezhotovostně po dodání zboží převodem na bankovní účet prodávajícího na základě daňového dokladu (faktury) v době splatnosti uvedené na faktuře.

Prodávající je oprávněn neumožnit platbu zboží po dodání zboží. Tento způsob platby je zpravidla vyhrazen pro stálé zákazníky. Není-li dohodnuto jinak, je faktura přiložena ke zboží.

5.2. Při platbě v hotovosti nebo platební kartou je cena splatná při převzetí zboží. Při bezhotovostní platbě před dodáním zboží je cena splatná do sedmi dnů od přijetí zálohového listu od prodávajícího, není-li smluvními stranami ujednáno jinak. Závazek kupujícího uhradit cenu zboží je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. 

5.3. Při nedodržení doby splatnosti dle těchto obchodních podmínek může být kupujícímu účtován úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení. Nárok prodávajícího na náhradu škody, která mu prodlením kupujícího vznikla, tím není dotčen.

5.4. V případě prodlení kupujícího s úhradou ceny zboží je prodávající rovněž oprávněn pozastavit další dohodnuté dodávky zboží, a to až do okamžiku úhrady všech splatných dluhů kupujícího.

5.5. Platba zboží je možná v českých korunách (Kč).

6. Odstoupení od smlouvy

6.1. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu, pokud již byla kupujícím zaplacena, bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel kupujícím nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud kupující žádný do 5 dnů od odstoupení prodávajícímu nesdělí).

6.2. Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li kupující v prodlení s úhradou kupní ceny zboží déle než 4 týdny. Zároveň má v tomto případě prodávající nárok na smluvní pokutu ve výši 50 % z ceny zboží.

6.3. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li prodávající v prodlení s dodáním zboží déle než 4 týdny od sjednaného dne dodání.

6.4. Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy ohledně zboží, které bylo dodáno řádně, včas a bez vad.

6.5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a v případech smluv sjednaných elektronickou cestou též elektronicky. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

6.6. Byl-li společně se zbožím poskytnut dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran účinnosti.

7. Práva z vadného plnění

7.1. Podmínky uplatnění práv z vadného plnění a záruční odpovědnosti se řídí Reklamačním řádem pro podnikatele a právnické osoby prodávajícího. Kupující je oprávněn uplatnit právo za vady, která se vyskytne u zboží v době záruční doby, která je uvedena na obalu zboží.

8. Ochrana obchodního tajemství a obchodní politiky prodávajícího

8.1. Při sjednávání smlouvy a jejím plnění mohou být kupujícímu sděleny informace, které jsou označeny jako důvěrné nebo jejichž důvěrnost vyplývá z jejich povahy. Kupující se zavazuje tyto informace zejména:

-        uchovávat jako důvěrné;

-        neposkytnout je bez souhlasu prodávajícího jiné osobě;

-        nevyužít je k jinému účelu, než k plnění smlouvy;

-        nevyužít jakýmkoliv jiným poškozujícím způsobem.

8.2. Dále se kupující zavazuje, že nebude bez souhlasu prodávajícího pořizovat kopie podkladů předaných mu prodávajícím.

 9. Závěrečná ustanovení

9.1. Pokud vztah související s užitím internetového obchodu nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem (s vyloučením použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží).

9.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 3. února 2023.