Bezpečnostní informace

CHEMICKÉ SLOŽENÍ TESTŮ NARK II Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI

V tabulce je úplný seznam chemických látek obsažených v testech NARK II. Tyto chemické látky jsou v   testech obsaženy v minimální koncentraci. Při dodržování hygieny a správných postupů při nakládání s chemickými látkami nejsou škodlivé. Při práci s testy noste vhodný ochranný oděv, chemické ochranné rukavice a brýle.

CHEMICKÉ SLOŽENÍ   

ČÍSLO TESTU

RIZIKO

P–dimethylamino-
-benzaldehyd              

NARK CB2004        

Dráždí oči, pokožku a dýchací systém.

Acetaldehyd

NARK CB2005

NARK CB2015

Toxick, hořlavina.

Kyselina octová

NARK CB2013

Hořlavina. Korozivní roztok, výpary mohou popálit pokožku.

Kyselina boritá

NARK CB2007

Dráždivý při kontaktu s očima a pokožkou.

Chloroform

NARK CB2005

NARK CB2007

Toxický

Kobalt (II) thiokyanát

NARK CB2007

NARK CB2008

NARK CB2009

Zdraví škodlivý při požití.

Síran měďnatý

 

Toxický

Ethylalkohol

NARK CB2004

NARK CB2005

Dráždivý, hořlavina

Ethyl Acetát

NARK CB2004

Hořlavina

Fast Blue B Salts

NARK CB2020

Dráždivý

Formaldehyd

NARK CB2001

Toxický, dráždivý

Glycerin

NARK CB2007

Dráždivý

Kyselina chlorovodíková

NARK CB2004

NARK CB2005

NARK CB2007

Toxický, korozivní roztok, výpary mohou popálit pokožku.

Isopropanol

NARK CB2014

Hořlavina

Isopropylamin

NARK CB2003

Hořlavina, korozivní

Kyselina tartarová /vinná/

NARK CB2007

Dráždivý

Chlorid rtuťnatý

NARK CB2019

Toxický, dráždivý

Methylalkohol                                        

NARK  CB2003       NARK CB2004

NARK CB2005

NARK CB2014

Toxický, hořlavina.

 

Isobutyl (methyl) keton                        

NARK CB2004

NARK CB2005                          

Toxický, hořlavina.

Kyselina dusičná          

NARK CB2002

NARK CB2012                   

Toxický, korozivní roztok, výpary mohou popálit pokožku.

Kyselina fosforečná                      

NARK CB2004

NARK CB2009

Korozivní roztok, výpary mohou popálit pokožku.

Hydroxid draselný        

NARK CB2014

Dráždivý, žíravina

Jodid draselný

NARK CB2019

Dráždivý

Kyselina seleničitá

NARK CB2010

Toxický

Uhličitan sodný                   

NARK CB2015

Dráždivý

Hydroxid sodný

NARK CB2013

NARK CB2020

Žíravina

Nitroprusid sodný

NARK CB2015

Toxický

Kyselina sírová

NARK CB2001

NARK CB2010

NARK CB2011

NARK CB2012

NARK CB2022

Toxický, korozivní roztok, výpary mohou popálit pokožku.

Trichloroethylen

NARK CB2020

Dráždivý

Vanilin (4-hydroxy

-3-methoxybenzaldehyd)

NARK CB2005

Dráždivý


 
ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Při manipulaci s těmito látkami dodržujte základní bezpečnostní opatření. Upozorňujeme, že vlastnosti uvedené v tabulce se vztahují ke koncentrovaným chemikáliím.

  • Při zasažení pokožky místo dobře umyjte vodou. V případě, že se příznaky dále rozvíjejí, vyhledejte lékařskou pomoc.
  • V případě zasažení očí okamžitě je důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

Zdroj: www.sirchie.com

NARK® je registrovaná ochranná známka společnosti Sirchie.